Dr. B. Prakash Shankar

Dr. B. Prakash Shankar

International City, Dubai

Gastroenterology

Dr. B. Prakash Shankar Timings at Aster Specialty Clinic, International city (Pavilion Mall, France Cluster)

 • Sunday
  9:00 am - 1:00 pm     5:00 pm - 9:00 pm
 • Monday
  9:00 am - 1:00 pm     5:00 pm - 9:00 pm
 • Tuesday
  9:00 am - 1:00 pm     5:00 pm - 9:00 pm
 • Wednesday
  9:00 am - 1:00 pm     5:00 pm - 9:00 pm
 • Thursday
  9:00 am - 1:00 pm     5:00 pm - 9:00 pm
 • Friday
  Day Off
 • Saturday
  9:00 am - 1:00 pm     5:00 pm - 9:00 pm